Cwestiynau cyffredin

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, rydym wedi trefnu ein cwestiynau mwyaf cyffredin a'r atebion yn benawdau pwnc.

Dewiswch ddolen isod.

Gwneud cais

Sut mae gwneud cais neu apêl i'r tribiwnlys?

Er mwyn gwneud cais neu apêl, rhaid i chi lenwi'r ffurflen gais berthnasol a'i hanfon i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl dros Gymru. Gellir cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i rpt@llyw.cymru neu ar ffurf copi caled drwy’r post. Gallwch lawrlwytho ffurflenni a llawlyfrau canllaw o wefan y tribiwnlys, neu gallwch gysylltu â swyddfa'r tribiwnlys os hoffech i ni anfon ffurflen gais neu lawlyfr canllaw atoch.

Beth os oes gennyf unrhyw anghenion ychwanegol?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi manylion unrhyw anghenion ychwanegol sydd gennych pan fyddwch yn anfon eich cais am apêl atom. Er enghraifft, os bydd angen arwyddwr neu ddehonglydd arnoch yn y gwrandawiad, neu os bydd angen gwneud unrhyw drefniadau ychwanegol ar gyfer y gwrandawiad.

All y tribiwnlys argymell unrhyw gynrychiolwyr a fydd yn gallu fy helpu gyda'r cais?

Fel corff barnwrol, ni all y tribiwnlys wneud argymhellion am gynrychiolwyr na rhoi cyngor ar geisiadau. Mae'r dudalen adnoddau defnyddiol ar ein gwefan yn rhoi manylion sefydliadau a allai eich helpu.

Oes terfyn amser ar gyfer gwneud cais?

Mae ein llawlyfrau canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys

Oes rhaid imi dalu ffi i wneud cais?

Mae ffi am wneud rhai ceisiadau, ond nid pob un. Mae'n bwysig eich bod yn darllen y llawlyfr canllaw pan fyddwch yn gwneud cais: Y Tribiwnlys Eiddo Preswyl a'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau: Canllaw ar Ffioedd a Hepgor Ffioedd - Llawlyfr Canllaw LVT/RPT-G1

A fydd fy ffi gwneud cais yn cael ei had-dalu os caiff fy achos ei gadarnhau?

Na. Unwaith y caiff cais ei gyflwyno i'r tribiwnlys a bod y broses yn dechrau ni ellir ad-dalu'r ffi gwneud cais.

Beth sy'n digwydd os byddaf am dynnu fy nghais yn ôl?

Ar yr amod mai chi yw'r ymgeisydd, gallwch dynnu eich cais yn ôl unrhyw bryd. Dylech hysbysu'r tribiwnlys yn ysgrifenedig ac anfon copi o'ch llythyr at bob parti arall sy'n ymwneud â'r cais.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i'r tribiwnlys gael cais?

Bydd copi o'r cais a'r holl ddogfennau a ddarparwyd gyda'r cais yn cael eu hanfon at y parti sydd wedi'i enwi'n ymatebydd yn y cais am apêl. Yna bydd cadeirydd gweithdrefnol yn adolygu'r cais. Gall y cadeirydd gweithdrefnol benderfynu rhoi cyfarwyddiadau ysgrifenedig i'r partïon neu orchymyn y dylid cynnal adolygiad cyn y treial.

Alla i anfon cais neu apêl i'r tribiwnlys drwy e-bost?

Nid yw'r tribiwnlys yn derbyn ceisiadau nac apeliadau drwy e-bost na ffacs. Rhaid anfon copïau caled o ffurflenni.

Oes rhaid imi anfon dogfennau gwreiddiol gyda'r cais neu'r apêl?

Nac oes. Dylech ddarparu llungopïau yn gyntaf. Os bydd gwrandawiad, efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno'r rhai gwreiddiol.

Pwy sy'n cael copi o'r dystiolaeth a gyflwynir ar gyfer apêl neu gais?

Rhaid i bob parti i'r apêl neu'r cais gael copi o dystiolaeth ei gilydd. Mae'r dystiolaeth hon yn cynnwys y ffurflen apelio neu'r ffurflen gais yn ogystal â'r holl ohebiaeth, papurau a dogfennau sydd wedi'u cyflwyno i'r tribiwnlys gan y person sy'n gwneud yr apêl a'r ymatebydd a enwir yn yr apêl.

Rhaid i banel y tribiwnlys hefyd gael copi o'r holl dystiolaeth a dderbyniwyd gan y tribiwnlys ar gyfer achos.

Pa mor hir y mae'n rhaid aros o'r adeg pan fydd y tribiwnlys yn cael cais i'r adeg pan fydd yn gwneud penderfyniad?

Bydd yr amserlen yn amrywio yn dibynnu ar y math o achos ond mae'r tribiwnlys bob amser yn ceisio delio â cheisiadau'n brydlon a rhoi'r wybodaeth ddiweddarach i chi am hynt yr achos.

Pwerau'r tribiwnlys

Beth fydd yn digwydd os na fydd y parti arall yn cydymffurfio â gorchymyn y tribiwnlys?

Nid oes gan y tribiwnlys unrhyw bŵer i orfodi'r gorchymyn. Yn hytrach, gallwch wneud cais i'r Llys Sirol am ad-daliad. Efallai yr hoffech ofyn am gyngor cyfreithiol neu gyngor gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth.

All y tribiwnlys roi cyngor?

Mae'r tribiwnlys yn gorff barnwrol annibynnol ac felly rhaid iddo fod yn ddiduedd wrth ddelio ag anghydfodau. Gall ysgrifenyddiaeth y tribiwnlys roi gwybodaeth am weithdrefnau'r tribiwnlys, ond ni all y tribiwnlys roi cyngor cyfreithiol na chanllawiau ar sut i gyflwyno achos.

Archwiliadau

Beth yw archwiliad?

Efallai y bydd angen i'r tribiwnlys ymweld â'r safle er mwyn ystyried ei gyflwr neu unrhyw agweddau ffisegol a fydd yn ei helpu i wneud penderfyniad.

Ar gyfer pa fathau o achosion y mae angen i'r tribiwnlys gynnal archwiliad o'r safle?

Bydd yn rhaid i'r tribiwnlys gynnal archwiliad ar gyfer bron pob achos.

Alla i ddweud unrhyw beth wrth banel y tribiwnlys yn ystod yr archwiliad i gefnogi fy nghais?

Gall y ddau barti dynnu sylw at unrhyw agwedd ffisegol ar yr eiddo yr hoffent i'r tribiwnlys ei gweld. Fodd bynnag, ni all partïon wneud unrhyw sylwadau yn ystod yr archwiliad - dim ond ar lafar yn ystod y gwrandawiad neu'n ysgrifenedig y gallant wneud sylwadau.

Oes gennyf yr hawl gyfreithiol i wrthod gadael i banel y tribiwnlys gael mynediad i fy eiddo er mwyn ei archwilio?

Oes.

Oes gennyf yr hawl i wrthod gadael i'm landlord ddod i mewn i'r eiddo pan fydd panel y tribiwnlys yn archwilio'r eiddo?

Oes, ond efallai na fydd panel y tribiwnlys yn ystyried ei bod yn briodol archwilio'r eiddo os oes un o'r partïon wedi cael ei wahardd rhag bod yn bresennol.

Faint o rybudd y bydd y tribiwnlys yn ei roi cyn cynnal archwiliad?

Byddwch yn cael digon o rybudd ac yn cael cyfle i roi gwybod i'r tribiwnlys os na fydd yn gyfleus.

Sut y gallaf wneud yn siŵr bod y bobl sy'n dod i gynnal yr archwiliad yn aelodau o'r tribiwnlys?

Bydd holl aelodau'r tribiwnlys yn gwisgo bathodynnau adnabod yn ystod yr archwiliad.

Sut y byddaf yn cael gwybod am ganlyniad yr archwiliad a gynhelir gan banel y tribiwnlys?

Caiff canlyniad yr archwiliad ei gofnodi ym mhenderfyniad y tribiwnlys.

Gwrandawiadau

Rwyf wedi cael cyfarwyddiadau ysgrifenedig gan y tribiwnlys ond ni allaf ddychwelyd fy mhapurau erbyn y dyddiad cau. Beth ddylwn i ei wneud?

Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i'r tribiwnlys yn nodi eich rhesymau dros beidio â gallu cydymffurfio â'r dyddiad cau ar y cyfarwyddiadau a gofyn am estyniad. Caiff eich cais ei gyflwyno i gadeirydd y tribiwnlys a fydd yn penderfynu a ddylid rhoi estyniad ai peidio.

Beth yw adolygiad cyn treial?

Gwrandawiad rhagarweiniol byr a gynhelir gan gadeirydd tribiwnlys yw adolygiad cyn treial (ACT) ac weithiau bydd aelodau eraill yn eistedd arno hefyd. Nod ACT yw pennu'r materion allweddol o fewn y cais a gweld a oes modd datrys unrhyw rai ohonynt cyn cynnal gwrandawiad llawn. Fel arfer, argymhellir bod y ddau barti yn bresennol. Ni fydd y tribiwnlys yn gwneud penderfyniad terfynol ar ddiwedd ACT fel rheol gan nad yw'n wrandawiad llawn o'r cais. Nid yw'r tribiwnlys yn codi ffi am ACT.

Mae gennyf wrandawiad cyn bo hir ac rwyf am ddod â rhywun gyda mi. A fyddai hynny'n dderbyniol?

Mae gwrandawiadau tribiwnlys yn agored i'r cyhoedd, ac felly mae hyn yn golygu y gall unrhyw un ddod ond ni chânt roi tystiolaeth yn yr achos oni bai eich bod wedi hysbysu'r tribiwnlys yn ffurfiol a bod datganiad tyst wedi'i gyflwyno.

Mae gwrandawiad wedi'i drefnu ac rwyf am ddod â rhywun gyda mi i siarad ar fy rhan. A fyddai hynny'n dderbyniol?

Mae angen i chi ysgrifennu at y tribiwnlys yn ei hysbysu o'ch bwriad a rhoi enw a chyfeiriad yr unigolyn a fydd yn dod i siarad ar eich rhan. Bydd y tribiwnlys yn hysbysu'r partïon eraill o'ch bwriad. Rhaid i chi sicrhau bod y tribiwnlys yn cael eich hysbysiad ysgrifenedig mewn da bryd cyn y gwrandawiad.

Alla i ohirio'r gwrandawiad?

Mewn rhai amgylchiadau, gall y tribiwnlys gytuno i ohirio gwrandawiad ond bydd angen ei ddarbwyllo bod cyfiawnhad dros wneud hyn. Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i'r tribiwnlys yn nodi eich cais i ohirio'r gwrandawiad a'r rhesymau.

Beth os bydd angen rhagor o amser arnaf cyn y gwrandawiad i gyflwyno tystiolaeth newydd?

Mewn rhai amgylchiadau, gall y tribiwnlys gytuno i ohirio'r gwrandawiad ond bydd angen ei ddarbwyllo bod cyfiawnhad dros wneud hynny. Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i'r tribiwnlys yn nodi eich cais i ohirio'r gwrandawiad a'r rhesymau.

Pryd y byddwch yn rhoi gwybod i mi am ddyddiad y gwrandawiad?

Fel arfer, bydd y Tribiwnlys yn rhoi o leiaf 14/21 diwrnod o rybudd o ddyddiad gwrandawiad ac eithrio yn achos cais brys pan roddir rheswm pam y dylai'r cyfnod rhybudd fod yn fyrrach.

Ble bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal?

Fel arfer, bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn swyddfa'r tribiwnlys yng Nghaerdydd neu leoliad arall fel gwesty sydd o fewn pellter teithio i'r safle dan anghydfod.

Faint o'r gloch mae gwrandawiad yn dechrau fel arfer a pha mor hir bydd yn para?

Bydd hyn yn amrywio, yn dibynnu ar y math o achos a wrandewir. Byddwn yn ysgrifennu atoch ymlaen llaw i sicrhau eich bod yn cael digon o rybudd am ddyddiad ac amser y gwrandawiad.

Oes rhaid i bob parti fynd i'r gwrandawiad?

Nac oes, ond os oes gwrandawiad, gofynnir i'r partïon fod yn bresennol er mwyn ateb cwestiynau. Mae'r gwrandawiad hefyd yn gyfle i bartïon roi tystiolaeth lafar.

Pwy arall fydd yn y gwrandawiad?

Mae gwrandawiadau ar agor i'r cyhoedd fel arfer, felly gall unrhyw un fod yn bresennol. Fodd bynnag, fel arfer, yr unig bobl yn y gwrandawiad yw'r partïon, eu cynrychiolwyr a thystion os oes ganddynt rai, panel y tribiwnlys a chlerc o'r tribiwnlys.

Beth sy'n digwydd yn y gwrandawiad?

Bydd y tribiwnlys yn egluro'r weithdrefn ar ddechrau'r gwrandawiad. Bydd y ddau barti yn cael cyfle i gyflwyno eu hachos i'r tribiwnlys a gofyn cwestiynau. Bydd aelodau'r tribiwnlys yn gofyn cwestiynau hefyd i'w helpu i wneud penderfyniad.

Penderfyniadau

Beth os bydd camgymeriadau gweinyddol yn fy mhenderfyniad?

Mae gan Bwyllgorau Asesu Rhenti a Thribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau y pŵer i gyflwyno tystysgrifau cywiro er mwyn unioni unrhyw gamgymeriad neu hepgoriad clercaidd neu ddamweiniol mewn penderfyniad. Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i'r tribiwnlys yn nodi eich cais. Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â swyddfa'r tribiwnlys i gadarnhau pa un a oes terfyn amser ar gyfer gwneud cais ysgrifenedig, yn dechrau o'r dyddiad y caiff y penderfyniad ei wneud.

Alla i weld penderfyniadau blaenorol?

Gallwch. Mae penderfyniadau'r tribiwnlys ar gael i'w gweld yn swyddfa'r tribiwnlys. Mae penderfyniadau a wnaed ar ôl mis Ebrill 2012 ar gael i'w lawrlwytho o wefan y tribiwnlys hefyd.

Sut mae'r tribiwnlys yn gwneud ei benderfyniad?

Bydd y tribiwnlys yn gwneud ei benderfyniad drwy ystyried y dystiolaeth i gyd. Mae hyn yn cynnwys yr holl dystiolaeth a anfonir gan y partïon cyn y gwrandawiad a'r hyn sy'n cael ei ddweud yn ystod y gwrandawiad. Mae hefyd yn cynnwys canfyddiadau'r archwiliad a gwblhawyd gan banel y tribiwnlys.

Faint o amser mae'n ei gymryd i'r tribiwnlys wneud ei benderfyniad fel arfer?

Bydd y panel yn gwneud ei benderfyniad ar ôl ystyried y dystiolaeth i gyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn tua chwe wythnos ar ôl y gwrandawiad ond mewn achosion mwy cymhleth, bydd yn cymryd mwy o amser.

Pwyllgor Asesu Rhenti

Sut mae gwneud apêl neu gais i'r tribiwnlys am rent teg neu rent masnachol?

Gallwch lawrlwytho llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais o dudalennau'r Pwyllgorau Asesu Rhenti ar y wefan hon.

O ble y gallaf gael y ffurflen gais i denantiaid o dan Adran 13?

Dylech naill ai gysylltu â swyddfa'r tribiwnlys neu lawrlwytho copi o'r ffurflen gais o wefan y tribiwnlys.

Pa bwyntiau y dylwn i eu gwneud yn fy sylwadau ysgrifenedig?

Dylech grybwyll unrhyw beth sy'n berthnasol i'r rhent yn eich barn chi ac y gall y Pwyllgor Asesu Rhenti benderfynu arno. Gall pob parti i apêl neu gais hefyd roi sylwadau ar dystiolaeth ei gilydd.

A fydd fy amgylchiadau personol yn cael eu hystyried wrth bennu'r rhent?

Ar gyfer ceisiadau a gaiff eu trin o dan Ddeddf Rhenti 1977 (mae hyn yn cynnwys gwrthwynebiad i'r rhent teg cofrestredig) ni all y tribiwnlys ystyried amgylchiadau personol fel sefyllfa ariannol y landlord neu'r tenant, wrth wneud ei benderfyniad.

Ar gyfer ceisiadau a gyflwynir o dan Ddeddf Tai 1988, lle mae landlord wedi cyflwyno hysbysiad yn cynnig cynyddu'r rhent a bod y tenant yn gwneud cais i'r tribiwnlys bennu'r rhent masnachol, bydd unrhyw gynnydd yn y rhent yn weithredol o'r dyddiad a nodir yn hysbysiad y landlord. Gall unrhyw denant sy'n teimlo y byddai hyn yn achosi caledi afresymol ofyn i'r tribiwnlys ystyried pennu dyddiad hwyrach ar gyfer y cynnydd wrth wneud ei benderfyniadau.

Sut mae'r Pwyllgor Asesu Rhenti yn penderfynu ar gais am rent teg?

Mae Deddf Rhenti 1977, Adran 70, yn ei gwneud hi'n ofynnol i Bwyllgor Asesu Rhenti ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar rent teg ar gyfer eiddo: oedran, cymeriad, ardal a chyflwr yr eiddo ac ansawdd a chyflwr unrhyw ddodrefn sydd wedi'u darparu o dan y denantiaeth.

Sut mae'r Pwyllgor Asesu Rhenti yn penderfynu ar gais am rent masnachol?

Yn dilyn cais o dan Adran 13, bydd y tribiwnlys yn penderfynu'n gyntaf a oes ganddo awdurdod i weithredu. Er enghraifft, gall ystyried dilysrwydd hysbysiad y landlord a pha un a gyflwynwyd y cais ar amser. Os bydd yn penderfynu bod ganddo'r awdurdod, bydd y tribiwnlys yn mynd yn ei flaen, o dan Adran 14, i benderfynu pa rent y gallai'r landlord ddisgwyl ei gael yn rhesymol ar y farchnad agored, pe bai'n gosod yr eiddo ar denantiaeth newydd ar yr un telerau â'r denantiaeth bresennol. Mae'n bwysig nodi y gallai'r rhent a bennir fod yn uwch neu'n is neu'r un faint â'r rhent a gynigir yn hysbysiad y landlord.

Oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys?

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys i'r Uwch Dribiwnlys. Mae apeliadau i'r Uwch Dribiwnlys yn gyfyngedig i faterion cyfreithiol. Mae gwybodaeth am sut i wneud apêl i'w gweld ar y tudalennau apelio yn erbyn penderfyniad tribiwnlys ar y wefan hon. Mae'n bwysig eich bod yn holi'r Uwch Dribiwnlys i gael gwybodaeth am y terfyn amser ar gyfer gwneud cais.

Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau

Sut mae gwneud apêl neu gais am lesddaliad, taliadau gwasanaeth lesddaliad, rhyddfreinio lesddaliad neu gymdeithas tenantiaid?

Gallwch lawrlwytho llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais o dudalennau'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau ar y wefan hon.

Mae anghydfod ynghylch fy nhaliadau gwasanaeth. Beth gallaf ei wneud?

Efallai y byddwch am wneud cais i'r tribiwnlys o dan Adran 27 o'r Ddeddf Landlord a Thenant. Gallwch lawrlwytho llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais o dudalennau'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau ar y wefan hon.

Rwy am gael fy nghynnwys mewn cais i'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau sydd eisoes wedi cael ei gyflwyno i'r tribiwnlys. Sut mae gwneud hyn?

Mae ceisiadau i'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau yn aml yn effeithio ar eraill. Os hoffech gael eich cynnwys mewn cais - naill ai fel ymgeisydd neu ymatebydd dylech ysgrifennu at glerc yr achos, os yn bosibl, neu at y tribiwnlys gan nodi'r rhesymau cyffredinol pam rydych am ymuno. Dylech nodi cyfeiriad yr eiddo dan sylw a rhif cyfeirnod yr achos. Yna, bydd y tribiwnlys yn ystyried y cais am fod ganddo bwerau dewisol o ran pwy all ymuno â cheisiadau sydd eisoes yn cael eu prosesu. Yn gyffredinol, dim ond y rheini y bydd canlyniad yr achos yn effeithio arnynt yn uniongyrchol a gaiff ymuno.

Oes rhaid i mi dalu ffi?

Codir ffioedd am rai ceisiadau, ond nid pob un ohonynt, ac mae'r ffioedd hyn yn amrywio yn dibynnu ar faint o arian y mae anghydfod yn ei gylch, neu sawl annedd sydd yn y cais. Hefyd, rhaid talu ffi gwrandawiad ar gyfer rhai mathau o geisiadau, os bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal.

Weithiau, caiff cais ei drosglwyddo i'r tribiwnlys o'r Llys Sirol. Bydd hyn yn digwydd fel arfer os bydd y Llys Sirol yn delio ag achos sy'n cynnwys materion y gall y tribiwnlys ddelio â nhw a bod y barnwr yn penderfynu gwneud gorchymyn i drosglwyddo'r materion hynny i'r Tribiwnlys. Bydd yr hawlydd yn y Llys Sirol yn dod yn ymgeisydd i'r Tribiwnlys. Bydd unrhyw ffioedd i'w talu yn cael eu haddasu gan ystyried unrhyw ffioedd sydd wedi'u talu eisoes i'r Llys Sirol.

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Y Tribiwnlys Eiddo Preswyl a'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau: Ffioedd - Llawlyfr Canllaw LVT/RPT-G1 pan fyddwch yn gwneud cais.

Oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys?

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys i'r Uwch Dribiwnlys. Mae apeliadau i'r Uwch Dribiwnlys yn gyfyngedig i faterion cyfreithiol. Rhaid gofyn i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl dros Gymru yn gyntaf am ganiatâd i apelio i'r Uwch Dribiwnlys. Gallwch lawrlwytho llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais o'r tudalennau apelio yn erbyn penderfyniad tribiwnlys ar y wefan hon. Mae'r llawlyfrau canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y terfyn amser ar gyfer cyflwyno cais i'r tribiwnlys am ganiatâd i apelio.

Tribwynlysoedd Eiddo Preswyl

Oes terfyn amser ar gyfer gwneud cais?

Rhaid i'r tribiwnlys gael y rhan fwyaf o geisiadau o fewn amser penodol. Mae'r cyfnod yn amrywio ar gyfer pob math o apêl. Mae llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais y tribiwnlys yn cynnwys gwybodaeth bwysig am derfynau amser. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am derfynau amser, dylech gysylltu â'r tribiwnlys.

Pa dystiolaeth sydd angen i mi ei chyflwyno i'r tribiwnlys?

Mae llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais y tribiwnlys yn rhoi gwybodaeth am ba ddogfennau y mae'n rhaid i chi eu darparu gyda chais. Bydd y tribiwnlys yn ysgrifennu atoch i gydnabod eich cais a gofyn am unrhyw ddogfennau nad ydynt wedi'u darparu. Bydd y tribiwnlys yn rhoi dyddiad cau ar gyfer darparu unrhyw ddogfennau eraill sydd eu hangen ar gyfer y cais. Os na fyddwch yn cyflwyno'r dogfennau erbyn y dyddiad cau, efallai y bydd y tribiwnlys yn gwrthod eich cais.

Alla i gynrychioli fy hun mewn gwrandawiad?

Gallwch. Cafodd tribiwnlysoedd eu sefydlu'n benodol fel ffordd lai ffurfiol o ddatrys anghydfodau na Llysoedd, lle gall y partïon gynrychioli eu hunain. Fodd bynnag, efallai yr hoffech gael cyngor annibynnol yn enwedig os yw'r cais yn ymwneud â materion technegol, cymhleth. O dan amgylchiadau o'r fath, gall fod yn ddefnyddiol i chi gael arbenigwr annibynnol i gefnogi eich achos. Gall arbenigwr o'r fath ddarparu adroddiad yn amlinellu'r dystiolaeth i ategu eich achos, a/neu fynychu'r gwrandawiad naill ai gyda chi neu fel eich cynrychiolydd (yn eich absenoldeb).

A fydd y tribiwnlys am ymweld â'r eiddo?

Bydd y Tribiwnlys yn penderfynu fesul achos pa un a oes angen archwilio'r eiddo dan sylw. Bydd clerc y tribiwnlys yn hysbysu'r partïon os bydd angen archwiliad ac yn cadarnhau pryd mae'r tribiwnlys yn bwriadu ymweld â'r eiddo. Fel arfer, yr ymgeisydd sy'n gyfrifol am sicrhau y gall y tribiwnlys gael mynediad i'r eiddo. Fodd bynnag, nid oes gan y tribiwnlys bwerau mynediad a gall unrhyw un sy'n byw yn yr eiddo wrthod gadael i bawb sy'n bresennol neu rai ohonynt gael mynediad.

Sut y gallaf orfodi penderfyniad y tribiwnlys os nad yw'r parti arall yn cydymffurfio?

Nid oes gan y tribiwnlys unrhyw bwerau gorfodi ond mae ei orchmynion yn orfodadwy yn yr un modd â gorchmynion Llysoedd Sirol. Os nad yw parti yn cydymffurfio â phenderfyniad y tribiwnlys, efallai yr hoffech gael cyngor cyfreithiol annibynnol. Gellir dechrau achos yn y Llys Sirol i orfodi'r penderfyniad.

Oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys?

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys i'r Uwch Dribiwnlys. Mae apeliadau i'r Uwch Dribiwnlys yn gyfyngedig i faterion cyfreithiol. Rhaid gofyn i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl dros Gymru yn gyntaf am ganiatâd i apelio i'r Uwch Dribiwnlys. Gallwch lawrlwytho llawlyfrau canllaw a ffurflenni cais o'r tudalennau apelio yn erbyn penderfyniad tribiwnlys ar y wefan hon. Mae'r llawlyfrau canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y terfyn amser ar gyfer cyflwyno cais i'r tribiwnlys am ganiatâd i apelio.

Danfon a derbyn e-byst diogel gan ddefnyddio Egress Switch

Mae’r tribiwnlys wedi cyflwyno meddalwedd newydd o’r enw Egress Switch, sy’n ein helpu i ddanfon yn ddiogel e-byst a dogfennau i gyfeiriadau e-bost sydd heb eu gwarchod. Mae hyn o fudd wrth e-bostio ymgeiswyr, defnyddwyr gwasanaeth, cwmnïau cyfreithwyr ac asiantaethau eraill nad ydynt ar rwydweithiau sydd wedi’u gwarchod, gan sicrhau bod y tribiwnlys yn bodloni gofynion diogelwch a diogelu data.

Pam bod y tribiwnlys yn defnyddio Egress Switch?

Mae Egress Switch yn caniatáu i staff y tribiwnlys anfon gwybodaeth gyfrinachol i gyfrifon e-bost allanol (gan gynnwys Hotmail, Yahoo a Gmail). Mae natur gwaith y tribiwnlys yn golygu ein bod yn aml yn ymdrin â gwybodaeth sensitif, ac nid ydym am i’r wybodaeth hon fynd i’r dwylo anghywir. Mae mesurau fel gwasanaethau post gwarchodedig wedi bod ar waith ers tro. Fodd bynnag, rydym yn anfon gwybodaeth drwy e-bost fwyfwy gan fod hyn yn ffordd gyflymach a chyfleus i’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym felly wedi cyflwyno darn o feddalwedd hawdd ei defnyddio a fydd yn helpu i sicrhau bod unrhyw wybodaeth a anfonir drwy e-bost yn cael ei gwarchod.

Oes modd defnyddio Egress Switch am ddim?

Oes. Gall pawb sy’n derbyn e-byst drwy Egress Switch gan y tribiwnlys eu gweld ac ymateb iddynt am ddim.

Sut mae modd gweld e-byst sydd wedi’u hamgryptio drwy Egress?

Bydd angen creu cyfrif Egress y tro cyntaf y byddwch yn defnyddio’r system cyn gallu mewngofnodi i weld yr e-bost. Mae’r broses hon yn fyr ac yn syml. Er mwyn creu cyfrif, mae angen mewnbynnu cyfeiriad e-bost a gosod cyfrinair. Wedyn, bydd cod gweithredu’n cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost hwn er mwyn gallu mewngofnodi a darllen e-byst. Mae canllaw cam wrth gam i’r broses hon ar gael ar wefan Egress Switch.

A fydd mwy nag un person yn gallu gweld e-bost wedi iddo gael ei ddadgryptio?

Yn gyffredinol, dim ond y derbynnydd gwreiddiol sy’n gallu darllen e-byst. Fodd bynnag, mae modd addasu’r ‘gosodiadau mynediad’ i ganiatáu i eraill eu darllen. Mae hyn yn ddefnyddiol yn achos cyfeiriadau grŵp, neu os oes angen i gyfreithiwr rannu e-byst gyda chydweithwyr neu gynorthwywyr. 

A oes modd defnyddio cyfrifon e-bost diogel y System Cyfiawnder Troseddol (CJSM) o hyd?

Oes. Nid yw’n hanfodol i ddefnyddio Egress Switch. Fodd bynnag, byddwn yn eich annog i ymateb drwy Egress oherwydd y problemau amrywiol sydd wedi codi gyda chyfrifon CJSM (e.e. blychau post bach, costau trwyddedu).

Oes modd defnyddio Egress Switch ar ffôn symudol neu dabled?

Oes. Mae gan Egress Switch wefan sy’n addas ar gyfer dyfeisiau symudol. Hefyd mae ap Egress Switch ar gael ar gyfer dyfeisiau BlackBerry ac iPhones/iPads, a bydd hyn ar gael yn fuan ar gyfer dyfeisiau Android.

Oes modd defnyddio Egress Switch ar Apple Mac?

Oes. Mae modd gosod y cleient ar Mac OSX 10.6 ac yn uwch.

A yw Egress yn storio fy nata o gwbl?

Nid yw Egress yn trin nac yn storio unrhyw wybodaeth y mae defnyddwyr yn ei rhannu. Caiff yr wybodaeth ei hamgryptio drwy amgryptio AES 256-bit a’i drosi i becyn wedi’i warchod er mwyn ei drosglwyddo i’r derbynnydd drwy CD/DVD, cof bach USB, ffeil leol, FTP, HTTP neu atodiad e-bost. Yr unig wybodaeth y mae Egress yn ei chadw yw’r fath sy’n ymwneud â rheoli defnyddwyr, rheoli pecynnau ac archwilio. Mae Egress yn cyfrif yr wybodaeth hon yn sensitif hefyd, felly mae wedi cynllunio’r peiriant polisi i ddefnyddio trafodion gwarchodedig, dilysu manwl a chronfa ddata ar weinydd sydd wedi’i warchod a’i amgryptio.

A all Egress weld fy ngwybodaeth?

Nid yw Egress yn gallu gweld eich gwybodaeth. Mae meddalwedd y cleient Egress yn amgryptio ac yn dadgryptio’ch gwybodaeth ar eich peiriant chi, felly nid yw Egress yn gallu ei gweld.

Pwy all derbynwyr allanol gysylltu â nhw os ydyn nhw’n cael problemau technegol ag Egress Switch?

Dylent gysylltu’n uniongyrchol â thîm cymorth Egress drwy’r ffyrdd canlynol:

E-bost support@egress.com 
Ffôn 0871 376 0014

Mae cyngor a chyfarwyddyd pellach ar ddefnyddio Egress Switch ar gael ar wefan Egress.

Os oes gennych ymholiadau pellach am Egress Switch a’r defnydd ohono yn y tribiwnlys, e-bostiwch flwch post y tribiwnlys.