LVT/0007/05/19: Flat 1, 67 Penylan Road, Caerdydd (Saesneg yn unig)