LVT/0023/04/12: Flat 20, City Lofts, Caerdydd (Saesneg yn unig)