LVT/0033/11/15: 6 Dray Court, Caerdydd (Saesneg yn unig)