LVT/0034/11/15: 8 Whitegates Court, Castell-nedd (Saesneg yn unig)