LVT/0056/02/17: 1 - 46 Viceroy Court, Caerdydd (Saesneg yn unig)