LVT/0062/12/13: 2 Splashpoint, Rhyl (Saesneg yn unig)