RPT/0003/04/17: 86 Cyfyng Road, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot (Saesneg yn unig)