RPT/0012/10/17: 84 Cyfyng Road, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot (Saesneg yn unig)