RPT/0013/10/17: 90-92 Cyfyng Road, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot (Saesneg yn unig)