Croeso i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru

Mae’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi’i sefydlu er mwyn datrys anghydfodau sy’n ymwneud ag eiddo lesddaliadol ac eiddo rhent preifat.

Rydym yn delio ag anghydfodau sy’n ymwneud â’r canlynol:

Coronafeirws (COVID-19)

O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 - mae gan y Tribiwnlys fynediad cyfyngedig iawn, os o gwbl, at eitemau a ddanfonir trwy'r post. A allwch sicrhau bod unrhyw ddogfennau (gan gynnwys ffurflenni cais a chyflwyniadau ysgrifenedig) sy'n ofynnol gan y Tribiwnlys yn cael eu hanfon trwy e-bost at: rpt@llyw.cymru

Ni fydd y Tribiwnlys yn rhestru unrhyw wrandawiadau tan fis Mehefin 2020 ar y cynharaf, pan fydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu.

 

Pwyllgorau Asesu Rhenti

Pwyllgorau Asesu Rhenti

 • Rhent - rhenti teg, a
 • rhenti'r farchnad - o dan denantiaethau sicr a thenantiaethau byrddaliol sicr.
Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl

Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl

 • Gorchmynion rheoli anheddau gwag
 • Gorchmynion rheoli dros dro a therfynol
 • Trwyddedu tai amlfeddiannaeth a threfniadau trwyddedu dethol ar gyfer eiddo preswyl arall
 • System mesur iechyd a diogelwch ar gyfer tai
 • Cartrefi mewn parciau
 • Safleoedd sipsiwn a theithwyr awdurdodau lleol
Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau

Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau

 • Anghydfodau ynghylch lesddaliadau
 • Taliadau gwasanaeth lesddaliadau
 • Lesddaliad, taliadau gwasanaeth
 • Rhyddfreinio lesddaliadau ac ymestyn lesoedd tai a fflatiau
 • Ceisiadau i gydnabod cymdeithasau tenantiaid

Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Mae rhestr o wrandawiadau tribiwnlysoedd, gan gynnwys manylion tribiwnlysoedd sydd i ddod, ar gael i'w gweld ar-lein.

Ein cefndir

Mae’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl, ei aelodau a’i benderfyniadau yn annibynnol ar y Llywodraeth. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth gweinyddol ac arian i’r tribiwnlys.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.

Canllawiau sain

Mae rhai o’n canllawiau ar gael ar fformat sain yn ogystal â fformat ysgrifenedig.