Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol, mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (Cloud Video Platform). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Dyddiad: 13 Ionawr
Eiddo: 30 Machen Place, Caerdydd
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent

Dyddiad: 13 Ionawr
Eiddo: Cliff Apartments, Ynys Môn

Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 14 Ionawr
Ceisydd: 
Premsaren Patel

Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 - Dirymu Trwydded

Dyddiad: 18 Ionawr
Eiddo: Parkview Court, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 20ZA -
Penderfyniad Papur

Dyddiad: 19 Ionawr
Eiddo: 12 Baneswell Courtyard, Casnewydd
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent

Dyddiad: 25 Ionawr
Eiddo: 69-71 Thornhill Road, Caerdydd
Achos: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 – Adran 24(1)